Regulamin

Regulamin

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://www.meblebiurowe-online.pl, www.davomeble.pl  zwany w dalszej części niniejszego Regulaminem Sklepu,  jest prowadzony przez „DAVO MEBLE Dariusz Galiński" zwaną dalej „Davo”  NIP: 8471029148 z siedzibą w Gdańsku, ul. Szczęśliwa 46, kod pocztowy: 80-176 Gdańsk.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
 3. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. 
 4. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, które posiadają zdolność do czynności prawnych i zwane są w dalszej części Regulaminu Klientem.
 5. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną, która składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 6. Za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną i osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która składa Zamówienie w celu związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konsument i Przedsiębiorca zwani są w dalszej części Regulaminu łącznie Klientem.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a DAVO 
 9. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polsk i poza jego granicami. 
 10. Meble są dostarczane w paczkach do samodzielnego montażu przez Klienta, nie dotyczy przesyłek paletowych, które są wysyłane w całości (do smodzielnego montażu drobne elementy wyposażenia).
 11. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

System teleinformatyczny

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (bez i z podatkiem VAT- podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami). Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
 2. Ceny podane w Sklepie dotyczą tylko oferty Sklepu i są ważne tylko w ofercie internetowej.
 3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. 

Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

Składanie Zamówienia

 1. Zamówienia można składać po przez sklep, a także drogą mailową przez 24 godziny na dobę przez cały rok, 
 2. Złożone Zamówienia będą potwierdzane przez Sklep e-mailem.
 3. Złożenie Zamówienia przez Przedsiębiorcę jest równoznaczne z upoważnieniem Davo do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Przedsiębiorcy i do wysłania ich drogą pocztową na adres wskazany przez Przedsiębiorcę w Zamówieniu.

Przyjęcie Zamówienia i Potwierdzenie Zamówienia

 1. Przyjęcie do realizacji Zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Klienta na podany adres e-mail Potwierdzenia Zamówienia lub Zawarcia Zamówienia przez sklep. Złożenie zamówienia jest wiążące i powoduje obowiązek zapłaty na zamawiającym.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy, co do wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie ustalonym w opisie produktu.
 2. Davo Meble jest producentem mebli i realizauje zamówienie na podstawie zlecenia klienta. Poza szczególnymi przypadkami nie ma możliwości zwrotu towaru, gdyż jest on wyprodukowany na życzenie klienta (wymiar i kolor).
 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient w terminie 14 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Właściciela Sklepu do odstąpienia od umowy, przed upływem 30 dni od dnia przekazania złożenia Zamówienia przez Klienta. 
 4. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT, która jest wysyłana w formie elektronicznej do Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rejestracyjnym lub wiadomości zamawiającego. 
 5. Faktura VAT wystawiana jest pod warunkiem podania prawidłowych danych do wystawienia faktury, w innym przypadku Właściciel sklepu może zdecydować się na wystawienie rachunku uproszczonego.
 6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 14 dni roboczych. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się że zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem, o niedostępności towaru.

Modyfikacja Zamówienia

 1. Klient może zmodyfikować lub odstąpić od złożonego Zamówienia po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji ze strony Davo.
 2. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z Davo pod adresem info@meblebiurowe-online.pl i wymaga podania danych zamówienia i zmian, jakie Klient chce wprowadzić.

Termin realizacji Zamówienia

Termin realizacji potwierdzonego Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę jest równy swoistemu czasowi w opisie produktu (zgodnie z postanowieniem REALIZACJA ZAMÓWIENIA ust. 1) do którego należy doliczyć czas dostawy odpowiedni dla danego przewoźnika. 
W przypadku wyboru przez Przedsiębiorcę sposobu odbioru towaru jako dostawa pod wskazany adres firmą kurierską, termin dostawy zostanie wydłużony o czas transportu przez firmę kurierską

Dostawa Zamówienia

 1. Dostawa obywa się w wybrany przez Klienta sposób: 
  1. dostawa towaru przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres lub 
  2. odbiór przez Klienta ze wskazanego przez Davo Design magazynu. 
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną podane wraz z przesłanym Potwierdzeniem Zamówienia.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru własnego z magazynu, koszty dostawy wynoszą 0 zł.
 4. Koszty Dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.
 6. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm transportowych – czas dostawy zależny od dostawcy. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 7 dni roboczych liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika. 

Odbiór Zamówienia

 1. Odbiór Zamówienia musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie odbioru. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem.
 2. Pisemne potwierdzenie odbioru towarów oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności towarów oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 3. Podpis o którym mowa w ustępie 1 powyżej złożony przez Przedsiębiorcę jest traktowany jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem.
 4. Podczas odbioru Zamówienia Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontroli zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

Informacje o prawie do odstąpienia od umowy

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego http://www.meblebiurowe-online.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – ograniczone prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), w terminie opisanym poniżej. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

DAVO MEBLE Dariusz Galiński
ul. Szczęśliwa 46
80-176 Gdańsk
Nip: 8471029148
REGON 220248971

Lub adres mailowy:
info@meblebiurowe-online.pl

 1. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru / w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. 

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres wskazany poprzez sklep internetowy.

 3. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Davo Meble. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. 

Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie Protokołu szkody. 
 2. Wszelkie wady dostarczonego towaru, braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów meblowych, kart instrukcji montażu, a także błędnie zrealizowane Zamówienie powinny zostać zgłoszone przez Konsumenta do Sklepu w terminie nie później niż 14 dni od chwili zauważenia wad.
 3. Reklamacje można zgłaszać do Sklepu na e-mail na adres info@meblebiurowe-online.pl lub faxem na numer 501 593 408; 506 536 786. Należy także przedstawić dokumentacje fotograficzną. Reklamacje Przedsiębiorcy złożone w innej formie nie będą przyjmowane.
 4. Bieg procesu reklamacyjnego jest uzależniony od wyboru przez Klienta podstawy prawnej  dochodzonych roszczeń: gwarancja producenta lub rękojmia sprzedawcy z tytułu wad.
 5. Wybór przez Klienta gwarancji producenta spowoduje rozpatrzenie i realizację reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w opisie produktu na podstawie dowodu sprzedaży towaru. 
 6. Jeśli Konsument zdecyduje się na złożenie reklamacji z powołaniem się na rękojmię sprzedawcy z tytułu wad, wówczas procedura reklamacyjna przebiegać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz.1176/. Jeśli zakupu towaru i jego reklamacji dokonuje Przedsiębiorca wówczas tok reklamacji regulować będą przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady /art. 556-576 Kodeksu cywilnego/.
 7. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Konsument zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.
 8. Reklamacje zasadne realizowane będą w pierwszej kolejności poprzez naprawę lub wymianę produktu.

Poufność danych i polityka prywatności

 1. Klient rejestrując konto na stronie internetowej Sklepu: http://www.meblebiurowe-online.pl i realizując Zamówienie na tej stronie akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zamówienia i wysyłki towaru do klienta. Jednocześnie Klient oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, braku zgody na powyższe, Klient za pośrednictwem poczty e-mail oświadcza, iż nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych w celach, o których mowa w Regulaminie w dziale: „Poufność danych i polityka prywatności” pkt.1.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 3. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony http://www.meblebiurowe-online.pl.
 4. Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy Davo związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.
 5. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt ze sklepem pod adresem mailowym: info@meblebiurowe-online.pl

Postanowienia końcowe

 1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Tematy sporne, dyskusyjne - wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w projektach oferowanego asortymentu bez informowania o tym klienta o ile nie ingeruje to w charakter produktu.
 3. Złożenie zamówienia (mailowo, przez sklep) oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu Sklepu, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Informacja dotycząca tekstu umowy

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.meblebiurowe-online.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.